กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
2
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบรรจุราชการ 13 อัตรา
การรับสมัครสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์http://www.dpt.go.th
3
กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบบรรจุราชการ 5 อัตรา หมดเขต 9 มีนาคม 2561
1.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

(1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคสอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์https://pcd.job.thai.com/

4
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา

การรับสมัครสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลhttps://dgr.job.thai.com
5
#แนวข้อสอบช่างฝีมือทหารนักเรียนช่างฝีมือทหาร2560#2561#ติวสอบช่างฝีมือทหาร 
6
ประกาศกรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 368 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rid.job.thai.com/
7
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ สรุปแนวข้อสอบจำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร อัพเดทใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
8
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านเกษตร) 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเกษตร หรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช

2.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านเคมี)3อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การรับสมัครสอบสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์http://www.ocsb.go.th/
9
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน ตำแหน่งคีตศิลปินปฏิบัติงาน และนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

1.ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(ไวโอลิน) จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

2.ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(ดับเบิ้ลเบส) จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์
10
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

1.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน(ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค)

อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 บาท

2.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

จำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จำนวน 41 อัตรา
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 10